सम्पादकलाइ चिठीमिति:………

सम्पादक ज्यु,
कान्तिपुर प्रकाशन
काठमाडौँ, नेपाल

 विषय:…………….

महोदय,
…………………………….समस्याको परिचय दिदैं उठान गरि समाधानका उपाय पनि समावेश गर्ने………………………………………………………………………………………………………….
………………..

भवदीय
(लेख्ने व्यक्तिको नाम)
(लेख्नेको ठेगाना)

Have a question? Ask us in our discussion forum.