श्रधान्जली एवं समवेदनाहार्दिक श्रधान्जली एवं समवेदना
जन्म                                                                                                                                                                 मृत्यु

(..मिति…)                                                                                                                                                     (…मिति…)

………………………….श्रधान्जली क केहि शब्दहरु ………………………………

श्रधान्जली दिनेको
नाम,ठेगाना र पद