विदेश जाने निउँ
विदेश जाने निउँ
विदेश जाने निउँमा मलाई जालमा पारिसके
त्यसैले विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ

यता गयो दलाली उता गयो दलाली 
दलालीलाई देखी मैले सपनाहरु टारिसकेँ

त्यसैले विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ

देशमै विकास गर्ने कुरा मनमा अब जागिरह्यो
विकास सुरु गर्न भनी खोरिया नि खारिसकेँ
त्यसैले विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ

सुर्धानु अरुलाई सुरु गर्नु आफै बाट
सुरू गर्न मैले एउटा विरूवा नि सारिसकेँ
त्यसैले विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ

विकासमा बाधा आउछन् भनी मैले थाहा पाएँ
बाधाहरू रोक्न मैले विरूवालाई बारिसकेँ
त्यसैले विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ
त्यसैले विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ।।।

Have a question? Ask us in our discussion forum.