वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी केहि तरिका१. कर्तृ वाच्य लाइ कर्म तथा भाव वाच्यामा परिवर्तन गर्ने
२. कर्म वाच्यको कर्ता पदमा द्वारा जोड्नु पर्छ
३. प्रत्यक्ष कर्ममा लागेको ‘लाई’ हटाउनु पर्दछ
४. अप्रत्यक्ष कर्ममा लागेको ‘लाई’ यथावत राखनुपर्छ
५. प्रथम पुरुषको कर्ता पद भएमा मिलेसम्म आफु/आफु त लेखनु पर्छ
६. आज्ञा र इछ्या बुझाउने क्रिया लाई एक वचनमा भए ‘धातु + इयोस’ को ढाँचामा देखाउनु पर्छ भने बहुवचन भएमा ‘धातु+इयुन’ को ढाँचामा देखाउनु पर्छ
७. अकर्मक कर्तृ वाच्य भाव वाच्यमा रुपान्तरण हुन्छ
८. भाव वाच्यमा कर्ता देखाउनु पर्दैन
९. भाव वाच्यको क्रिया सधैं एकवचन, तृतीय पुरुषको पुलिंगी र अनादरवाचीमा रहनु पर्छ
१०. वाच्य परिवर्तन गर्दा क्रियाको काल, भाव, पक्ष परिवर्तन गर्नु हुदैन
११. कर्म+भाव वाच्यका क्रियापद ‘धातु+ई+रुपायक’ प्रत्ययको ढाँचामा हुनुपर्दछ