बधाईश्री ………… ज्यु,
(….पेशा…..)
(…कार्यरत स्थान…)
विषय: बधाई ज्ञापन
महाशय,

…………………(बधाईका संदेश)…………………………….

(बधाई दिनेको
नाम, पद र ठेगाना)

Don't be selfish...share it

Do you think you can improve this post? Contact us!

Find us on Facebook